Algemene Voorwaarden sinterklaasactie 2015

Algemene voorwaarden sinterklaasactie 2015

Deelnemen aan de sinterklaasactie van StelComfortshop.nl is gebonden aan de volgende voorwaarden:

1. Algemeen

Deze actie wordt georganiseerd door StelZorg Websales B.V.. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is StelZorg Websales B.V., noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van stelcomfortshop.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van StelZorg Websales B.V. kan geen rechten worden ontleend.
Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
StelZorg Websales B.V. is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan StelZorg Websales B.V. om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van StelZorg Websales B.V. en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt via de e-mail en krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

Een deelnemer aan het promotionele kansspel is een ieder die zijn of haar foto op de daarvoor beoogde plek instuurt.
Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
Alle inzendingen worden eigendom van StelZorg Websales B.V.

4. Vaststelling Winnaars

De winnaar van de prijzen worden per e-mail geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Publicatie

Door deelname aan deze actie verleent de deelnemer toestemming aan StelZorg Websales B.V. om zijn/haar inzending voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

6. Prijzen

Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.

7. Aansprakelijkheid

StelZorg Websales B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
StelZorg Websales B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
StelZorg Websales B.V. verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

8. Slotbepaling

Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
StelZorg Websales B.V. behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
StelZorg Websales B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van StelZorg Websales B.V.
Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan StelZorg Websales B.V. t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, 4761RM Campagneweg 1 te Zevenbergen.

Winkelwagen

heading_subtitle

Subtotaal (excl. BTW) 0,00
Totaal 0,00